VASTE COMMISSIE VOOR               Brussel,  22 – 02 - 2000 

TAALTOEZICHT

 

 

                                                                                              Mevrouw Vera DUA

                                               Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw

                                               Kunstlaan 52

                                               1000  BRUSSEL

 

Ons kenmerk: 31.282/II/PN

TV S/NC

 

Mevrouw de Minister,

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (V.C.T.), heeft in de vergadering van haar verenigde afdelingen van 16 december 1999 een klacht onderzocht, ingediend door de gemeenteraad van Voeren tegen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Water, cel grondwaterheffingen te Leuven (AMINAL), wegens het feit dat deze administratie weigert documenten in verband met de grondwaterheffing in het Frans ter beschikking te stellen van het gemeentebestuur van Voeren.

De V.C.T. stelt vast dat het gaat om formulieren voor de aangifte van opgepompte of gewonnen grondwater dat niet bestemd is voor de openbare drinhwatervoorziening, voor de heffingsjaren 1998 en 1999, en het daarbijgaande toelichtingsformulier.

De dienst AMINAL verzocht de gemeente Voeren een kopie van het aangifteformulier en toelichtingsformulier over te maken aan de nieuwe vergunninghouders of aanvragers.

AMINAL is een dienst van de Vlaamse regering waarvan de werkkring het gehele ambtsgebied van het Vlaamse gewest bestrijkt, in de zin van artikel 35 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Overeenkomstig artikel 36, § 1. van deze wet gebruiken de diensten van de Vlaamse Executieve (regering) het Nederlands als bestuurstaal. En artikel 36, § 2. stelt: `'Met betrekking tot de gemeenten met een speciale taalregeling uit hun ambtsgebied. is op de in § 1 bedoelde diensten de taalregeling van toepassing die door de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen is opgelegd aan de plaatselijke diensten van die gemeenten, voor de berichten. mededelingen en formulieren. die bestemd zijn voor het publiek, voor de betrekkingen met particulieren en voor het opstellen van akten. getuigschriften. verklaringen en vergunningen".

De V.C.T. stelt vast dat een aangifteformulier normaliter rechtstreeks door de belastingsheffende dienst aan de belastingplichtige wordt gestuurd. In casu gebeurde dit niet omdat AMINAL niet over alle adressen van de heffingsplichtigen beschikt. De dienst verzoekt daarom de gemeente Voeren zelf in te staan voor de verzending van het aangifteformulier en het bijhorend inlichtingenblad en dit met een begeleidend schrijven.

Het aangifteformulier voor de heffing op grondwaterwinning is een document dat voorgeschreven is bij besluit van de Vlaamse regering van 3 maart 1998 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater, niet bestemd voor de openbare drinhwatervoorziening. Het is derhalve een bij reglement voorgeschreven document dat, wanneer het door een Franstalige van een rand‑ of taalgrensgemeente wordt aangevraagd, overeenkomstig artikel 36, § 2, van de gewone wet van 1980 tot hervorming der instellingen, in het Frans moet worden afgeleverd door AMINAL.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht is van oordeel dat de Gemeente Voeren, wanneer ze zich richt tot haar inwoners om te wijzen op de aangifteplicht en de gebeurlijke juridische gevolgen, dit moet doen in het Nederlands voor de Nederlandstaligen en in het Frans voor de Franstalige inwoners.

Tot het vertalen van deze "begeleidingsbrief" aan de inwoners van Voeren, zoals AMINAL dat noemt, is de gemeente verplicht in het kader van artikel 11, § 2, 2de lid, van de bij K.B. van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (S.W.T.). In deze brief zou de gemeente Voeren kunnen suggereren dat de betrokkenen, wanneer zij dat wensen een aangifteformulier in het Frans kunnen aanvragen bij AMINAL.

Een afschrift van dit advies wordt gestuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen van Voeren.

Met de meeste hoogachting,

 

De Voorzitter,

A. VAN CAUWELAERT ‑ DE WYELS

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005