Brussel, 02 – 12 – 1996

Aan het College van

Burgemeester en Schepenen

Van Voeren

3798     VOEREN

 

Betreft straatnaambord.

Mijnheer de Burgemeester ,

Ter zitting van 17 oktober 1996 hebben de verenigde afdelingen van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een klacht onderzocht tegen de aanwezigheid, op het grondgebied van de gemeente Voeren, van een als volgt gesteld straatnaambord:

"Rue

        Gieveld

                 straat" .

Een foto van het gelaakte bord is bij de klacht gevoegd.

De klager is van oordeel dat:

1. de presentatie van het bord niet strookt met de bij koninklijk besluit van l8 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT);

2. het voorvoegsel "rue" en het achtervoegsel "straat" zouden weggelaten kunnen worden zodat enkel de eigett::aam "Gieveld" overblijft.

 

1. Wat punt 1 betreft

 

Straatnamen die voorkomen op borden die zichtbaar zijn voor het publiek, zijn berichten en mededelingen aan het publiek (cfr. Advies 604 van 10 juni 1965).

De gemeente Voeren is een van de taalgrensgemeenten die, krachtens artikel 8 van de SWT, begiftigd zijn met een speciale regeling ter bescherming van hun minderheden.

Naar luid van artikel 11, § 2, 2de lid, moeten berichten en mededelingen aan het publiek tweetalig zijn.

Conform de rechtspraak van de VCT moet er terzake voorrang worden verleend aan de taal van het gebied, in casu het Nederlands (adviezen 1980 van 28.09.1967, 19.231 van 04.02.1988 en 21.038 van 26.10.1989). Bijgevolg moet de Franse tekst worden voorafgegaan door de Nederlandse. Het Nederlands is         immers de binnendiensttaal van de gemeente Voeren .

Wanneer een straat een onvertaalbare eigennaam draagt, oordeelt  de VCT echter dat het woord "rue”,  om spraakkundige redenen, de eigennaam mag voorafgaan, terwijl het woord "straat" onderaan het bord of rechts van de eigennaam wordt geplaatst, teneinde de eigennaam slechts éénmaal te moeten vermelden (adviezen nr. 3395 en 4093 van 14.10.1976).

De VCT acht de klacht, op dat punt, ontvankelijk maar onge­grond.

2. Wat punt 2  betreft

De vraag of de woorden "straat" en  “rue”  mogen  worden  weggelaten zodat enkel de eigennaam overblijft, valt niet in de toepassingssfeer van de SWT.

Ter zake is het advies van de Koninklijke Commissie voor Toponymie vereist.

De VCT acht zich niet hevoegd om van dat gedeelte van de klacht kennis te nemen.

Een afschrift van dit advies wordt gestuurd aan de klager.

Met de meeste hoogachting,

De Voorzitter,

A. VAN CAUWELAERT - DE WYELS

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005