Brussel, 14 – 02 - 1996

Aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen

 

Aan de Voorzitters van de O.C.M.W.'s van de taalgrensgemeenten

 

Ons kenmerk:  27.024/V/P-25.054/III/P TVS/MD/KB

Betreft: organisatie van taalexamens

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Bij brief van 3 februari 1994, kenmerk 25.054/III/P, heeft de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (V.C.T.) in een algemeen advies herinnerd aan de wetsvoorschriften en de rechtspraak inzake de organisatie van taalexamens.

In de vergadering van haar verenigde afdelingen van 22 november 1995 heeft zij haar bovenvermeld advies aangevuld onder punt 2, met betrekking tot de taalkennis van de examinatoren.

De desbetreffende paragraaf werd duidelijkheids­halve, onderlijnd.

Het advies nr. 25.054/III/P wordt u, met de aanvulling, in bijlage toegestuurd.

Met de meeste hoogachting,

De Voorzitter,

 

A. CAUWELAERT-DE WYELS

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Derničre modification le 24/12/2005