Vice-Eerste Minister

en Minister van Binnenlandse Zaken

Brussel, 15-07-1996 

 

 

 

 

Aan de Heer José Smeets

Burgemeester van en te

3798                    VOEREN

B3/JVH/CS.45/96

 

Betreft: Taalgebruik - Taalhoffelijkheid.

 

Mijnheer de Burgemeester,

 

In antwoord op uw vraag met betrekking tot het gebruik van de talen in de gemeente VOEREN ben ik zo vrij de gangbare principes die door een vaste rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht bevestigd zijn, in herinnering te brengen.

 

In het licht van artikel 4 van de Grondwet en van de artikelen 2 en 3, § 1, 1°, van de wetten op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966n ligt de gemeente VOEREN in het Nederlandse taalgebied. Het Nederlands is derhalve de bestuurstaal.

 

Deze regeling verhindert niet, dat voor zijn betrekkingen met de particulieren, iedere plaatselijke dienst die gevestigd is in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied, (dus iedere gemeente) overeenkomstig artikel 4 Grondwet en artikel 12, eerste lid, van de gecoördineerde wetten, weliswaar de taal van zijn gebied gebruikt, maar de mogelijkheid wordt gelaten om aan de particulieren die in een ander taalgebied gevestigd zijn te antwoorden in de taal waarvan de betrokkenen zich bedienen. De administratieve diensten van de gemeente VOEREN beschikken dus, net als elk gemeentebestuur trouwens dat in het Nederlandse taalgebied gevestigd is, over de mogelijkheid om aan de particulieren die in een van de drie andere taalgebieden gevestigd zijn (*), te antwoorden in de taal waarvan deze in hun aanvraag gebruik hebben gemaakt.

 

Zoals blijkt uit artikel 8, eerste lid, 10°, van diezelfde gecoördineerde wetten heeft de gemeente VOEREN als zogenaamde "taalgrensgemeente" echter een bijzondere regeling inzake het gebruik van de talen in bestuurszaken, met het oog op de bescherming van de taalminderheid onder haar bevolking, en die derhalve toegepast kan worden op de betrekkingen tussen de gemeentelijke diensten en de inwoners van de gemeente.

 

Krachtens deze bijzondere regeling kan elke particulier in VOEREN zonder bijkomende kosten en zonder verantwoording van zijn aanvraag bij de dienst die de akte heeft opgemaakt een gewaarmerkte met waarde van uitgifte of van gelijkluidend afschrift verkrijgen (artikel 13, § 1, derde lid van de gecoördineerde wetten).

 

Het feit dat de adjunct-arrondissementscomissaris van VOEREN een vertaler ter beschikking gesteld heeft gekregen, verandert niet aan de verplichtingen van de gemeente op dit vlak.

 

Wat betreft het taalgebruik in de oproepingen voor de vergaderingen van de gemeenteraad en in de bijgevoegde agenda, deze dienen beschouwd te worden als documenten die, met toepassing van artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, door het college van burgemeester en schepenen gesteld zijn, ze hebben betrekking op de werking van de gemeenteraad en zijn bijgevolg onderworpen aan de taalregeling die voor de binnendiensten geldt.

 

Overeenkomstig artikel 10, eerste lid, van de gecoördineerde wetten, gebruikt elke plaatselijke dienst die in VOEREN gevestigd is - en de gemeeteraad van VOEREN is een plaatselijke dienst in de zin van die wetten - in zijn binnendiensten uitsluitend het Nederlands.

 

De gemeenteraadsleden van VOEREN hebben dus niet het recht te eisen dat de oproepingen voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de agenda's hun in het Frans worden toegestuurd en evenmin dat hun een Franse vertaling bezorgd wordt.

 

Ook al moeten de uitnodiging en de agenda in het Nederlands gesteld worden en als zodanig toegestuurd worden, niets belet evenwel dat het college van burgemeester en schepenen (zonder dat dit een recht wordt), de raadsleden een kopie bezorgt van het bericht vor het publiek, dat de agenda bevat en dat overeenkomstig artikel 11, § 2, tweede lid, van de gecoördineerde wetten in het Nederlands en in het Frans uitgehangen moet worden (zie terzake VCT 14.2.74).

 

Wat ten slotte de mondelinge betrekkingen binnen de gemeenteraad betreft, ook al worden deze niet uitdrukkelijk door de gecoördineerde wetten geregeld, uit de bepalingen die aan het begin van dit schrijven vermeld worden, blijkt in elk geval dat alleen de inde taal van het gebied gestelde handelingen een gevolg kunnen hebben (bv. opname in de notulen).

 

Met de meeste hoogachting,

 

Johan VANDE LANOTTE.

 

(*) Deze mogelijkheid bestaat ook ten aanzien van de particuliere bedrijven.

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Derničre modification le 24/12/2005